Tasoitus- ja Urheiluhengen-toimikunta

Tasoitustoimikunta

Tasoitustoimikunta huolehtii tasoitusmääräysten noudattamisesta seurassa.

Golfissa pelaajan tasoitus kertoo paitsi pelaajan taitotason, mahdollistaa se myös eritasoisten pelaajien reilun kilpailun toisiaan vastaan. Kilpailun reiluus kuitenkin vaatii sen, että pelaajat toimivat rehellisesti ja Suomen Golfliiton tasoitusmääräysten mukaisesti.

Toimikunnan vastuisiin kuuluu huolehtia jäsenistönsä tasoituksista ja niiden oikeellisuudesta. Muita vastuita ovat myös mm:

 1. Suorittaa tasoitustarkastus tasaisin väliajoin tai erikseen pelaajakohtaisesti (pyydettäessä tai tilanteen vaatiessa)
 2. Ilmoittaa Suomen Golfliitolle tapauksista, joissa tasoituslaskentaa ei ole suoritettu oikein tai korjata virheet
 3. Luoda menettelytavat tilanteiseen, joissa pelaajan tasoitukseen tarvitsee puuttua
 4. Osallistuu tarvittaessa paikallissääntöjen ylläpitoon.


Pelaajan vastuut oman tasoituksen oikeellisuudessa

Pelaajan tärkein vastuu on toimia itse rehellisesti tasoitusmääräyksiä noudattaen. Pelaaja ei saa rikkoa tasoitusmääräyksiä saavuttaakseen toiminnallaan etua muihin pelaajiin nähden. Pelaaja voi saada etua ylläpitämällä todellista taitotasoaan korkeampaa tasoitusta, jolloin tasoituksellisissa kilpailuissa on helpompi menestyä, tai vaihtoehtoisesti ylläpitää liian matalaa tasoitusta, mikä voi puolestaan mahdollistaa osallistumisen kilpailuihin, joihin pelaajalla ei olisi todellisuudessa osallistumisoikeutta tai tulisi muutoin valituksi joukkueeseen edustamaan seuraa tms.

Toimiakseen määräysten mukaisesti tulee pelaajan kilpailuissa ja tasoituskierroksilla:

 • Pelata golfin sääntöjen mukaisesti
 • Yrittää tehdä paras mahdollinen tulos jokaisella reiällä
 • Palauttaa hyväksyttävät tulokset
 • Varmistaa, että kaikki hyväksyttävät tulokset on syötetty tasoitusrekisteriin (eBIRDIE)
 • Tietää oma tasoituksensa
 • Varmistaa tarvittaessa pelikavereiden tulokset

Näistä määräyksistä poikkeaminen ja kaikenlainen tasoituksen manipulointi on tasoitusmääräysten vastaista. Oli kyseessä sitten järjenvastaisten riskien ottaminen pelaajan pelatessa tasoituskierrosta, tahalliset huonot lyönnit tai kierrokset, pallon nostaminen väylällä välttyäkseen saamasta parempaa tulosta kuin maksimi lyöntimäärän, valikoiva tulosten palauttaminen tms.

Yksittäistenkin pelaajien tasoituksen manipulointiyrityksillä on pitkäkantoiset vaikutukset niin seuran yleiseen ilmapiiriin kuin jäsenistön innokkuuteen osallistua erinäisiin kilpailuihin. Tapaukset tai epäilykset manipuloinnista jäävät harvoin myöskään oman seuran sisäiseksi asiaksi, vaan tieto leviää myös muiden seurojen jäsenten tietoisuuteen, millä on osaltaan vaikutuksensa ulkopuolisten tahojen mielikuvaan seurastamme. Näistä syistä seuran täytyy suhtautua vakavasti mahdollisiin manipulointiyrityksiin niiden tullessa ilmi.


Tasoitustoimikunnan mahdolliset toimenpiteet

Tasoitustoimikunta voi suorittaa tasoitustarkastuksen pelaajan itse tai jonkun muun sitä pyytäessä. Syitä pyynnölle voivat olla mm. pelitaitojen muutos sairastumisen tai loukkaantumisen takia, tai epäilys tasoitusmääräysten rikkomisesta.

Tasoitustarkastuksessa toimikunta voi verrata tasoitusrekisterissä olevia tuloksia keskenään vanhempiin tuloksiin todetakseen onko pelaajan pelitaito muuttunut merkittävästi, onko tuloksissa merkittäviä eroja esimerkiksi tavallisilla kierroksilla ja kilpailukierroksilla tai hyväksyttyjen ja ei-hyväksyttyjen pelimuotojen, kuten scramblet, välillä.

Mikäli toimikunta katsoo tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin, voidaan pelaajan tasoitusta muuttaa seuraavasti:

 • Syöttämällä pelaajan tasoitusrekisteriin toimikunnan tulos, mikäli pelaajalta itseltään on jäänyt syöttämättä tulos ilman hyväksyttävää syytä.
 • Säätämällä pelaajan edellistä 20 tasoitustulosta siten, että saadaan haluttu tasoitus. Uusia tuloksia syötettäessä säädön vaikutus vähenee, koska säätö ei enää vaikuta uusiin tuloksiin. Säädön vaikutus katoaa kokonaan, kun rekisterissä on säädön jälkeen 20 uutta tulosta.
 • Jäädyttämällä pelaajan tasoitus halutulle tasolle määräajaksi, joko kokonaan tai niin, että tasoitus ei voi nousta uusia tuloksia syöttämällä
 • Pelaajan tasoituksen peruuttaminen määräajaksi


Lisäksi seuralla on käytössään muitakin kurinpidollisia mahdollisuuksia tasoitusmääräyksiä rikkovia pelaajia kohtaan, kuten:

 • Sallia pelaajan palauttaa tuloksia vain kilpailuista
 • Antaa pelaajalle kilpailukieltoa
 • Kieltäytyä valitsemasta pelaajaa edustamaan seuraa joukkueessaan erinäisissä kilpailuissa
 • Olla korvaamatta aikaisemmin korvattavaksi sovittuja kuluja kilpailutapahtumasta, jossa tasoitusmääräyksiä on rikottu
 • Antaa pelaajalle pelikielto määräajaksi
 • Erottaa pelaaja seurasta (kts. seuran säännöt 4.kohta)
Urheiluhengen-toimikunta

Hirvihaaran Golf, ystävällinen golfkenttä Mäntsälässä.


Urheiluhenki tai urheilumieli tarkoittaa sellaista asennoitumista ja käyttäytymistä, joka osoittaa kunnioitusta pelin sääntöjä ja vastapelaajia kohtaan.

Hirvihaarassa hyvän urheiluhengen mukaista käyttäytymistä, viihtyisän pelin ohjeistusta (kts. viihtyisän pelin ohjeistus) ja pelaamiseen liittyvien sääntöjen noudattamista valvovat henkilökunta, kenttäisännät, kapteenit ja hallitusten (ry ja Oy) jäsenet. Heillä on oikeus keskeyttää pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, mikäli pelaaja ei noudata annettuja ohjeita tai rikkoo yllämainittuihin liittyviä toimintatapoja.

Oman seuran pelaajien rikkomukset käsitellään toimikunnassa ja vieraspelaajien kohdalla rikkomuksista tehdään tarvittaessa ilmoitus pelaajan kotiseuraan.

Hyvän urheiluhengen mukaista käyttäytymistä vaaditaan paitsi kanssapelaajia, myös kentänalueella liikkuvia ja henkilökuntaa kohtaan. Mikäli pelaaja poistetaan kentältä ja/tai hänelle langetetaan pelikielto rikkeen vuoksi, ei hänelle palauteta vastiketta tai muita pelaamiseen liittyviä maksuja.

Seuralla ja Urheiluhengen-toimikunnalla (vrt. kurinpitotoimikunta) on oikeus määrätä rangaistuksista ja muista seuraamuksista, jotka ovat seurausta hyvän urheiluhengen mukaisen käyttäytymisen, viihtyisän pelin ohjeistuksen ja/tai pelaamiseen liittyvien sääntöjen rikkomisesta.

Seuralla on käytössään kurinpidollisia mahdollisuuksia yllämainittuihin liittyviä toimintatapoja rikkovia pelaajia kohtaan, kuten:

 • Keskustelu pelaajan kanssa
 • Antaa toiminnasta suullinen/kirjallinen varoitus
 • Antaa pelaajalle pelikielto määräajaksi
 • Erottaa pelaaja seurasta (kts. seuran säännöt 4.kohta)


Toimikunta toimii seuran hallituksen valitsemana ja toimikunta valitaan vuosittain.


Toimikunnan jäsenet 2024

Toiminnanjohtaja Erkka Ravi
Palvelupäällikkö Matti Purolinna
Hallituksen jäsen Tomi Pund
Kapteeni Olli Weckström
Ladykapteeni Virve Laisi
HiGM ry:n jäsen Olli Pesonen